வாழ்க வளமுடன்...


இறை நிலையோடு எண்ணத்தை கலக்கிவிட்டு
ஏற்படும் ஓர் அமைதியிலே விழிப்பாய் நிற்க
நிறை நிலையே தானாக உணர்வதாகும்.
நித்தம் நித்தம் உயிர் உடலில் இயங்குமட்டும்
உறைந்து உறைந்து இந்நிலையில் பழகிக்கொள்ள
உலக இன்பங்களிலே அளவு கிட்டும்.
கரை நீங்கி அறிவு மெய்ப்பொருளாய் நிற்கும்
கரைந்துபோம் தன்முனைப்பு. காணும் தெய்வம்...

By
MADHAVARAJ