My name is Päñdî. I'm new to tis site. So teach me something abt tis site...... N accept me as ur fren....