எனக்குள்
கோவம் 1 அடி எடுத்து
வைப்பதற்குள் ...
உன்
நினைவுகள் 1000 அடி வைத்து
சமாதானம் செய்கிறது
பிறகு எப்படி
உன்
மீது கோவம் வரும்...