மண்ணில் வாழும் மணிதர்கள் மண்ணோடு, விண்ணில் வாழும் விண்மீண்கள் விண்ணோடு, ஆனால் மண்ணில் வாழும் நம் காதல் விண்ணையும் தாண்டி விண்மீண்களாய் ஜொலிக்கும்