உன் நினைவுகளை எழுதவதற்காக
பேனாவை எடுத்தேன்
பேனாகூட நழுவியது
உன்னைப் போலவே ...