மரணம்...
ஒரு நொடியில்
நடக்கும்..!
மௌனம்...
ஒவ்வொரு நொடியும்
மரணம்...!