சித்திரை
வைகாசியில்
மழைக்காக
காத்திருப்பவர்கள போல்
உனக்காக....!!!