இருவேறு
இல்லங்களில்
நடைப் பிணமாய்
நாம் இருந்தாலும்,

உண்ட உணவை
ஒய்வு வேளையில்
இரைப்பையிலிருந்த
மீட்டெடுத்து
அசை போடும்
ஆடு மாடுகளைப் போல்

என்
இதயப் பையிலிருந்து
மீட்டெடுத்து
அவ்வப்போது
அசை போடுகிறேன்

நம்மின்
மரணமற்ற
முந்தைய
மணித்துளிகளை !