உனக்கு
மனைவியாய் வரப்போகிறவள்
கொடுத்து வைத்தவள்
என்றாய் - நீ .

உன்னை
மனைவியாய் பெறப்போகிறவன்
கொடுத்து வைத்தவன்
என்றேன் - நான் .

என்னை
மனதுள் வைத்து நீயும்.
உன்னை
மனதுள் வைத்து நானும்.

நாளும் ஆண்டும்
நினைவில் இல்லை.
நினைவு மட்டும்
ஒவ்வொரு நாளும்...

பின்குறிப்பு :-

" உன் குடும்பத்தில்
அனைவரும் நலமா?
என் குடும்பம் பற்றி
எப்பொழுதாவது
உன் நினைவில் வருமா?"