எரிப்பதாபுதைப்பதாவெட்டியானின்குல வழக்கம்?


எரியூட்ட விறகையும்,புதைக்க மண்ணையும்மட்டுமேவெட்டிப்போட்டுப்பழகியதால்வெட்டியானாகிப்போ வன்!
லாபம் ஏதும்இல்லாத வேலைஎன்பதால்தான்இவன் செய்யும் வேலைவெட்டிவேலைஎன்றானதோ!
துண்டிலே விழும்சில்லரைகளில்தொடங்குவதால்அவன் வரவு செலவு திட்டம்முழுவதும்துண்டுகளாலேயேநிரப்பப்படுகிறது!
அவன் மீதுஇரக்கம் வந்துவிடக்கூடாதுஎன்பதற்காகவும்தா ்கண்கள் மூடப்படுகிறதோபிணங்களுக்கு!
‘திரும்பிப்பார்க காமல்செல்லுங்கள்’அரைஞாண்கயிறின்வெள்ளி வரைஅறுத்துப்பெற்ற பிறகுதிரும்பிப்பார்க்என்ன இருக்கிறது?
சாதிக்கொருசுடுகாடு வைத்தவன்ஏன்எல்லா சுடுகாட்டுக்கும்ஒரே சாதியில்வெட்டியானை மட்டும்வைத்தான்?
இந்த தீண்டத்தகாதவனின்தீண்டலில்தான்மோட்சம் பெறுகின்றனபிணங்கள்!
சந்து பொந்தெல்லாம்மின்விளக்குகள் கட்டிமனைவியைதுணைக்கழைத்துக்க ண்டுசிறுநீர் கழிக்க சென்றவனிடம்இரவெல்லாம்பிணத்தோடு பிணமாகபயமின்றி படுத்துறங்கியவன்எப்படி அடிமையானான்?
‘கருப்பன் வந்திருக்கின்றான ’என இருந்த இடத்திலிருந்தேகத்தி தெரிவிக்கின்றனசெத்துப்போனவனின்பேரக்குழந்தைகள்!‘இந்த வருசம்எதுவும் கிடையாதுஎனத் தெரிந்தும்வந்து நிற்கிறான் பாரு’முறுக்கிக்கொள்கி ாள்கிழவி!
தீபாவளிக்கும்பொங்கலுக்கும்தப்பை தட்டிபிச்சையெடுத்துக்கொண்டிருக்கிறான்வெட்டியான்தான் செய்தவேலைகளுக்கானகூலியை