துரோகம்
தியாகம்
இவற்றின்
சரிபாதி
கலவைதான்
காதல்................................